Kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente.

Onze kerkenraad bestaat uit; voorzitter, scriba, predikant,
2 ouderlingen Pastorale Raad,
2 ouderling-kerkrentmeesters, 3 diakenen, ouderling Kerk en Jeugd, ouderling Liturgie en Eredienst.

Onze kerkenraad heeft tot taak:

 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is
  opgedragen;
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
 • het in samenwerking met andere gemeenten bevorderen van de vitaliteit van de betrokken
  gemeenten en in stand houden dan wel verkrijgen van formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten;
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
 •  het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.
Contactpersoon

Annie Lopers-Maat
(06) 23177948
scriba@middelpuntberghuizen.nl